دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره آصف‌الدوله و دختران قوچان، ۱۳۲۸ ق

درباره آصف‌الدوله و دختران قوچان، ۱۳۲۸ ق

خواب محمدعلی ملک‌زاده، فرزند ملک‌المتکلمین، درباره میرزا جهانگیر خان (مدیر روزنامه صوراسرافیل) که از تعیین آصف الدوله برای حکومت خراسان اظهار تاسف کرده است؛ و متن آواز دختران قوچان در قهوه‌خانه آواز (کافه شانتان) تفلیس به خواهش روس‌ها و ترکمن‌ها، که در شماره چهار صور اسرافیل چاپ شده بود.

نمای تفصیلی