دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعانه به اردبیل، ۱۳۲۸ ق

اعانه به اردبیل، ۱۳۲۸ ق

صورت وجوهی که شیخ حسین سقط‌ فروش از افراد مختلف جمع کرده است.

نمای تفصیلی