دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زخمی شدن فاطمه سلطان، ۱۳۲۸ ق

زخمی شدن فاطمه سلطان، ۱۳۲۸ ق

زمین خوردن و اصابت به شیشه بر اثر تنه زدن الاغ

نمای تفصیلی