دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقلب زن دستفروش، ۱۳۲۸ ق

تقلب زن دستفروش، ۱۳۲۸ ق

درباره زن پارچه فروشی که به مردم پول تقلبی می‌دهد

نمای تفصیلی