دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قتل همسر، ۱۳۲۸ ق

قتل همسر، ۱۳۲۸ ق

مهدی عطار همسر خود را با ششلول کشته است.

نمای تفصیلی