دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خوردن تریاک به قصد خودکشی، ۱۳۲۸ ق

خوردن تریاک به قصد خودکشی، ۱۳۲۸ ق

بعد از نزاع با دامادش بر سر ارث و مهریه دختر مرحومش

نمای تفصیلی