دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آگهی طبیب زن، ۱۳۲۸ ق

آگهی طبیب زن، ۱۳۲۸ ق

مادم‌ لئونتین فراسکینا، تحصیل کرده مدرسه طبی ژنو و متخصص زنان و زایمان؛ او بعد از ظهر روزهای جمعه فقرا را معالجه می‌کند.

نمای تفصیلی