دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خبر تصادف و تکذیب آن، ۱۳۲۷و ۱۳۲۸ ق

خبر تصادف و تکذیب آن، ۱۳۲۷و ۱۳۲۸ ق

خبر شماره ۱۱۰ (سال ۱): زنی زیر دست و پای اسب اسدالله، آدم شخصی به نام محمودزاده، مانده و تلف شده؛ در شماره ۱۱۱، ابوالقاسم محمودزاده خبر ارتباط خود با این حادثه را تکذیب کرده است.

نمای تفصیلی