دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فریب خوردن دخترها، ۱۳۲۷ ق

فریب خوردن دخترها، ۱۳۲۷ ق

پسرهای اعتبارالملک دختر فاطمه سلطان و دخترعمویش را فریب داده و مخفی کرده‌اند.

نمای تفصیلی