دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مفقود شدن کنیز، ۱۳۲۷ ق

مفقود شدن کنیز، ۱۳۲۷ ق

مفقود شدن خوش‌قدم، کنیز حاجی مقدم‌الدیوان، و بی‌تابی طفلش، فرهاد

نمای تفصیلی