دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرگ بر اثر افتادن از درشکه، ۱۳۲۷ ق

مرگ بر اثر افتادن از درشکه، ۱۳۲۷ ق

خواهر بنان‌الملک در این حادثه فوت کرده است.

نمای تفصیلی