دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقدیمی برای عروسی، ۱۳۲۹ ق

تقدیمی برای عروسی، ۱۳۲۹ ق

درباره رسم گرفتن تقدیمی در زمان عروسی از دخترهای دهاتی گیلان، توسط کدخدا، صاحب ملک، فراش، و غیره

نمای تفصیلی