دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آگهی تدریس توسط زن و شوهر، ۱۳۲۷ ق

آگهی تدریس توسط زن و شوهر، ۱۳۲۷ ق

خانم معلم روسی که به تازگی به اسلام گرویده و همسرش، میرزا اسدالله آشتیانی از اجزای کنسولخانۀ ایران در تفلیس، حاضرند برای تعلیم دختران و سایر خدمات به ایران بیایند.

نمای تفصیلی