دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مرگ یک زن بر اثر استعمال مشروبات و تریاک، ۱۳۲۹ ق

مرگ یک زن بر اثر استعمال مشروبات و تریاک، ۱۳۲۹ ق

درباره زنی که بر اثر استعمال مشروبات و کشیدن شیرۀ تریاک خفه شده، و بردن او به غسال‌‌خانه

نمای تفصیلی