دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نزاع بر سر ربودن و عقد یک دختر، ۱۳۲۹ ق

نزاع بر سر ربودن و عقد یک دختر، ۱۳۲۹ ق

ربودن دختری از طایفه‌ حاجی محمد و عقد او توسط اقتدارالسلطنه به دستیاری طایفه‌ای دیگر، نزاع دو طایفه و به اسارت بردن و بعد آزادی شش زن از طایفه دیگر، متحصن شدن پدر دختر و طایفه‌اش در مهمان‌خانۀ کوندج و استمداد از قونسول روس، و مطالبه مبلغ هزار تومان توسط کنسول‌ از حکومت به بهانه تیراندازی به مهمان‌خانه

نمای تفصیلی