دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دستگیری زن جیب بر، ۱۳۲۹ ق

دستگیری زن جیب بر، ۱۳۲۹ ق

به جرم دزدی دو هزار [؟] از جیب شخصی

نمای تفصیلی