دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قتل مجرم به تجاوز، ۱۳۲۹ ق

قتل مجرم به تجاوز، ۱۳۲۹ ق

مفتشی که مرتکب ازاله بکارت دختری شده بود، هنگام فرار از محبس با شلیک پلیس کشته شد.

نمای تفصیلی