دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

فائزه خانم و شاگردان کلاس ابتدایی همراه با نوشته سوزان مودی در پشت عکس درباره اجازه چاپ در کتابچه روشن

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته روی عکس (به فارسی): «فائزه خانوم»؛ نوشته زیر عکس (به فارسی): «فائزه و شاگردانش[-] فائزه خانوم و شاگردان ابتدائی»؛ نوشته پشت عکس (به انگلیسی): «از دکتر سوزان مودی در تهران به آسیه[؛] فائزه خانم و شاگردان ابتدائی‌اش که اجازه چاپ در کتابچه روشن داده شده، قاب: اس. آی. ام»؛ (به فارسی): «فائزه خانوم و شاگردان ابتدائی اذن داده شد کراول [گراور، چاپ] نمایند[؛] در کتاب چه روشن»

 • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
 • متعلق به آرشیو ملی بهائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ شهريور ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 14133B24
 •