دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه صحیحی به خانم پلت، ۱۳۴۴ ق

نامه صحیحی به خانم پلت، ۱۳۴۴ ق

تشکر از مخاطب برای حمایت مالی از خواهر نویسنده که دانش آموز مدرسه تربیت است

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ شوال ۱۳۴۴ ق
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133A59
  •