دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست به چپ: ایستاده: ابوالقاسم، عیسی مقیمی (داماد سررشته دار)، و جعفر میرزا علی، لـله محمد عسکری، کودکی که در آغوش اوست؛ نشسته: حسینعلی خان، حسین خان (پسرخاله محمد عسکری)، میرزا زین العابدین، میرزا غفار خان، و آقا مقیمی (برادر عیسی مقیمی)؛ بچه های پایین: ابوالقاسم، ابوالفضل، رضا، محمود، احمد، مهدی، و ابراهیم

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۳ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها محمد عسکری
  • متعلق به این مجموعه را محمد عسکری در تیر ماه ۱۳۹۳ در اختیار ما قرار داده است.
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14131A8
  •