دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه فاطمه سلطان و میرزا اسدالله، ۱۳۳۸ ق

نکاح نامه فاطمه سلطان و میرزا اسدالله، ۱۳۳۸ ق

نکاح نامه فاطمه سلطان، دختر مشهدی رضا تاجر، و میرزا اسدالله، پسر میرزا عبدالجواد، با مهریه دویست تومان قران سلطانی برابر با دو هزار قران معمول خزانه بر ذمه زوج. اختیار تعیین مکان سکونت از سوی زوجه، از شرط ضمن عقد خارج گردید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ ذی‌القعده ۱۳۳۸ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A97
  •