دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه مریم بانو و رجبعلی، ۱۲۵۱ ق

نکاح نامه مریم بانو و رجبعلی، ۱۲۵۱ ق

نکاح نامه مریم بانو، دختر علی اکبر، و رجبعلی، پسر محمد رضا، با مهریه ای بدین قرار: شانزده تومان که چهار تومان نقد آن بر ذمه زوج است، ده رأس گوسفند بی نتاج به قیمت دو تومان و پنج هزار، پنج من مسینه آلات به قیمت دو تومان و نیم، پنج من پلاس محبوبی به قیمت پنج هزار، [ناخوانا] به بهای یک تومان و پنج هزار، شش مثقال طلا آلات به قیمت سه تومان، شصت مثقال نقره آلات به قیمت دو تومان. والد ناکح هفت تومان به فرزندش هبه نمود و از ملکیت خود بیرون نمودند و مابقی در ذمه ناکح ثابت و لازم است که عندالمطالبه به منکوحه خود ادا نماید و عذری نیاورد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ جمادی‌الثانی ۱۲۵۱ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A94
  •