دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ارسال مواجب انیس الدوله، ۱۳۱۴ ق

ارسال مواجب انیس الدوله، ۱۳۱۴ ق

واضح بوده باشد، مواجب انیس الدوله از بابت سنه توشقان ئیل به توسط دعاگو ارسال دارالخلافه شد. فی شهر جمادی الاخر ۱۳۱۴ ق. نقد: چهار تومان، جنس: سه خروار [گندم]

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الثانی ۱۳۱۴ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A9
  •