دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه موقت فاطمه و استاد میرزا، ۱۳۳۷ ق

نکاح نامه موقت فاطمه و استاد میرزا، ۱۳۳۷ ق

نکاح نامه موقت فاطمه، دختر علی اکبر فریزی، و استاد میرزا، پسر محمد علی بنای مشهدی، با مهریه سه تومان و به مدت یکماه با قرار تأمین مخارج زوجه از سوی زوج در مدت ذکر شده.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ ذی‌القعده ۱۳۳۷ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14126A69
  •