دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رونوشت نکاح نامه کلثوم و آخوند ملا قاسم، ۱۲۷۴ ق

رونوشت نکاح نامه کلثوم و آخوند ملا قاسم، ۱۲۷۴ ق

رونوشت نکاح نامه کلثوم، دختر آخوند ملا حسین، و آخوند ملا قاسم، پسر کربلایی علی محمد، با مهریه هشتصد ریال ناصرالدین شاهی بدین قرار: نیم سهم از دوازده سهم مزرعه کاریزک با حوالی آن […] به قیمت چهل تومان، یک ربع از یک در بند حوالی واقع در نیشابور […] به قیمت ده تومان، دریافت شانزده تومان نقد بابت رخوت، هفت مثقال طلای احمر ساخته به بهای هشت تومان، شش من مسینه آلات به قیمت شش تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ شوال ۱۲۷۴ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۴ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14126A64
  •