دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه در خصوص مجلس روضه خوانی انیس الدوله

نامه در خصوص مجلس روضه خوانی انیس الدوله

قربانت شوم، از امروز مجلس روضه‌خوانی نواب علیه عالیه انیس الدوله در کشیکخانه مبارکه میباشد و از امشب هم علی الرسم باید درب حرم مبارک ذکر مصیب بشود به حضور مبارک [ناخوانا] به حضرت اشرف ارفع امجد اعظم والا روحنا فداه عرض شده و مخارج را هم کما هو المقرر مرحمت فرموده‌اند. به جهت اسباب چراغ لاله و [دراصل سند پاک شده است] به عالیجناب تحویلدار انعام داده‌شود که باید از سرکار نواب مستطاب والا معین الدوله اذن گرفته شود بلکه خودشان تشریف بیاورند اسباب چراغ لطف فرمایند. اختیار با سرکار والا دام اقباله است نهایت سه چراغ افروخته خواهد شد … .[حاشیه نامه:] مخدوم محترم معظم من در صورتی که از طرف قرین اشرف اجازه گرفته باشد البته هر یک از اجزاء حق خدمتگذاری دارند عالیجناب سلاله الانجاب تحویلدار خاصه هم که علت غایی است باید کمال مراقبت و همراهی را نماید، لکن در دو فقره تحویلدار به حق است یکی اگر اسقاطی در اسباب چراغ واقع شود از کی بگیرد، دیگر اینکه این اقدامات محض فیض است چه ضرر دارد خود شما در جزو حساب نوشته به حضور مبارک هم عرضه دارید. انعامی به اسم میرزا اسدالله، برادر تحویلدار، که مباشر گذاشتن و برداشتن اسباب چراغ است بگیرید. والا حسب الامر حضرت مستطاب والا روحی فداها اسباب چراغ هر قدر تحویلدار [ناخوانا] است به هر کس میفرمایید تحویل داده قبض بگیرد […]

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 14126A34
  •