دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه اموال خانم بی بی، ۱۲۶۳ ق

صلح نامه اموال خانم بی بی، ۱۲۶۳ ق

گزیده متن (ویرایش شده): در سال هزار و دویست و شصت و دو مرحوم آقا مهدی، پسر سید جعفر رضوی، فوت کرد که از او یک پسر و دو دختر باقی مانده، بعد از انقضای مدت چندی هر دو [دختر] شربت مرگ را چشیده نمک پاش زخم دل والدۀ خود گردیدند. اموال و املاکی که از آقا سید جعفر به پسرش، آقا مهدی، رسیده بود آقا مهدی هم انتقال شرعی به ولدان او یافته و بعد از ولدان منتقل به والده شان، خانم بی‌بی، دختر آقا اسدالله، گردید. بعد از عده مقرره در شرع، خانم بی بی به عقد دائم آقا سید محمد، برادر مرحوم آقا مهدی، درآمده و بعد در محضر مبایعه حاضر شد و جمیع حقوقات خود را که از ولدانش به او انتقال یافته لذا املاک آبی و خشکه و خانه [ناخوانا] و توت و تلیوار و طاحونه و آبدنگ و اشجار مثمره و غیر مثمره از حقوقات دیگر را به آقا سید محمد، همسر کنونی خود، به مبلغ پانزده تومان وجه محمدشاهی ریال در بیست و هشت نخودی فروخت. و به رسم احتیاط در مرتبه ثانی مصالحه نمود بایعه فوق جمیع حقوقات مبیعه را به مشتری مذکور بمال المصالحه مبلغ پنج هزار وجه محمد شاهی ایضاً در قدر مزبور و وجه مصالحه هم مأخوذ شرعی شد و پس به سبب اجرای صیغتین و اخذ نقدین گردید حقوقات مسطوره از حق طلق و طلق حق مشتری مذکور سزد او را که داخل در املاک موروثی و متصرفی و ابتیاعی خود نماید و از برای مشتری است تصرف مالکانه در املاک و حقوقات مذکوره که و در ثانی بفروخت مشتری مسطور مساحت پنج پیمانه ملک آبی متصرفی خود را که مشهور به ملک چال زمین و مزروعی خود بایع است به بایعه اول و مخدره فوق بمال المبایعه مبلغ پانزده تومان وجه محمدشاهی و در ضمن عقد شرط شرحی نوشته به اینکه مساحت مسطور هرگاه که بعضاً و خبراً و کلاً مستحق للغیر بر آید بایع از عهده بر آید صیغه مبایعه نیز جاری و وجه مبایعه هم مأخوذ شرعی شد تا واضح. ۲۸ رمضان ۱۲۶۳ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ رمضان ۱۲۶۳ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14126A30
  •