دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه خانم بی‌بی و آقا بزرگ، ۱۳۰۱ ق

صلح نامه خانم بی‌بی و آقا بزرگ، ۱۳۰۱ ق

خانم بی‌بی، همسر مرحوم آقا سید محمد جعفرآبادی، تمامی و همگی مساحت پنج پیمانه زمین شلتوکزاری واقعه در مزارع جعفرآباد را که مقابل خانه مشهدی خداداد جعفرآبادی واقع است و مشهور به چاله زمین است به آقا بزرگ، پسر آقا سید عبدالصمد، به مال المصالحه مقدار یک من گندم به وزن تبریزی و صد دینار وجه رایج سلطانی مصالحه کرد. در ضمن عقد شرط شرعی شد که مادام الحیات منافع و محصول مصالح عنه مال مصالحه مشارالیها باشد و بعدها با پسرزاده آقا میرزا بزرگ که در متن مسطور است باشد، ۱۷ ربیع الثانی ۱۳۰۱ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۰۱ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A28
  •