دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مصالحه باغ، ۱۲۵۲ ق

مصالحه باغ، ۱۲۵۲ ق

گزیده متن (ویرایش شده): آقا عبدالمجید (پسر حاجی محمد اسمعیل) به همسر خود بی‌بی کوچک، دختر حاجی رمضان (پسر حاجی محمد)، یک باغ مشجر موسوم به باغ شفتالو واقع در قصبه مزبور به مقام پای قلعه چرخ آب محدود به باغ آقا حسین، برادر فروشنده مزبور، و به زمین آقا محمد علی (آقا زمان) و به زمین آقا محمد (پسر حاجی زین العابدین) و به شارع، به مبلغ سه تومان نقد از قرار ریال جدید الضرب محمد شاهی سی نخودی مبایعه کرد و بعد ذلک قبول مصالحه نموده منافع مبیع مزبور را از زمان نوشتن قرارداد تا اول آبان ماه آتیه تخاقوی ئیل عین المصالحه مبلغ ده دینار عراقی از قرار فلوس سیاه. ضمنا قرار شد هرگاه بایع مزبور در اول آبان ماه مزبورها ثمن مزبور موصوف را به سوی مشتریه مرقومه نماید مشتری بیع را فسخ کرده و مبلغ مزبور را به فروشنده واگذارد. ۲۵ شعبان ۱۲۵۲ ق. [حاشیه:] مجدداً حاضر گردید آقا عبدالمجید و هرگونه حقوقی که داشت در باب املاک و رقبات کلا به همسر خود بمال المصالحه مقدار یکصد من به وزن شاه گندم و یکصد دینار فلوس سیاه مصالحه کرد و صیغه هم جاری شد و دیگر او را حقی باقی نمی باشد. به تاریخ سال ۱۲۵۳ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ شعبان ۱۲۵۲ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14126A19
  •