دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مستمری پرستاران و خدمتگذاران دارالشفاء مبارکه، جمادی الاول ۱۳۲۸ ق

مستمری پرستاران و خدمتگذاران دارالشفاء مبارکه، جمادی الاول ۱۳۲۸ ق

الواصل، به توسط اولیای آستان از بابت مواجب ماه ربیع الثانی اقل خدمتگذاران، پرستاران و سایر دعاگویان دارالشفاء مبارکه سرکار فیض آثار، ۱۶ نفر، بیست وهفت تومان: پرستاران ذکور شش نفر: ده تومان و هشت هزار و پانصد دینار؛ آقا سید حسین پرستار دو تومان؛ مشهدی علی اکبر دو تومان؛ کربلایی محمدعلی دو تومان؛ کربلایی میرزا دو تومان؛ کربلایی اسدالله بیست و شش روزه، یک تومان و هشت هزار و پانصد دینار؛ کربلایی کاظم پانزده روزه، یک تومان. ده نفر، شانزده تومان و پانصد دینار: سایر خدمتگذاران ده تومان؛ پرستاران اناث، شش نفر: کربلایی زهرا یک تومان و پانصد دینار؛ کربلایی فاطمه یک تومان و پانصد دینار؛ حجی بی بی یک تومان و بی بی کوچک، یک تومان و پانصد دینار.

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الاول ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14126A124
  •