دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مستمری همسر آقا ملا حسن، ۱۳۱۳ ق

مستمری همسر آقا ملا حسن، ۱۳۱۳ ق

الواصل، به توسط آقا میرزا محمد تحویلدار مبلغ دوهزار ده شاهی نقد و پنج من نان واصل و عاید زوجه آقا ملا حسن گردید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ رمضان ۱۳۱۳ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A119
  •