دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مستمری فخری، ۱۳۰۵ ق

مستمری فخری، ۱۳۰۵ ق

الواصل، به توسط عالیجناب حاجی ملا محمدعلی، تحویلدار آستانه مبارکه، از بابت مقرری ماهانه این جانبه، فخری، دختر مرحوم آقا میر محمد قندهاری، بابت ماه ربیع الثانی ۱۳۰۵ ق؛ نقد: پنج هزار دینار، بیست من نان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۰۵ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A107
  •