دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مستمری علویه حاجیه آقا بیگم، ۱۳۰۵ ق

مستمری علویه حاجیه آقا بیگم، ۱۳۰۵ ق

الواصل، به توسط عالیجناب اشرف الحاج حاجی ملا محمدعلی، تحویلدار آستانه مقدسه، از بابت ماهانه مستمری علویه حاجیه آقا بیگم؛ نقد: دوهزار دینار، جنس: هفت من و نیم نان. [حاشیه:] مبلغ دوهزار دینار و هفت من و نیم نان را از دفتر برات صادر کرد. ماه ربیع الثانی ۱۳۰۵ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۰۵ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A106
  •