دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مربوط به موقوفه انیس الدوله، ۱۳۰۷ ق

مربوط به موقوفه انیس الدوله، ۱۳۰۷ ق

الواصل، به توسط آستانه مبارکه از بابت مخارج روضه خوانی کشیکخانه مبارکه، موقوفه نواب علیه عالیه انیس الدوله دامت شوکتها در وجه این جانب محمدعلی نایب الخدمه نواب معظم الیها از قرار تصویب شد: سی و نه تومان: قند، چایی، تنباکو، آب لیمو و نارنج و غیرها، [ناخوانا]، انعام قهوه چی. [حاشیه:] مقرب الخاقان میرزا علی اکبر مستوفی و عالیجناب حاجی ملا محمدعلی تحویلدار آستان سرکار فیض آثار از بابت موقوفه نواب علیه عالیه انیس الدوله در دفتر برات صادر نمایند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ محرم ۱۳۰۷ ق
  • مجموعه ها آستان قدس
  • متعلق به مجموعه آستان قدس
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ دى ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14126A10
  •