دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ربودن دختران مسیحی از سوی کردها، ۱۳۲۸ق

ربودن دختران مسیحی از سوی کردها، ۱۳۲۸ق

شامل مکاتباتی میان کارگذاری ارومیه (مجلل الملک)، وزارت داخله، وزارت خارجه، سفارت ایران، و سفارت عثمانی در مورد ربودن سه دختر مسیحی از سوی کردها در روستاهایی نزدیک ارومیه: اولی، کاترین، که قاسم و کسانش به قریه حیدرلو بردند، شرح بازگرداندن دختر، و اقرار دختر به این که به زور برده شده، زخمی شدن خلیل بیک و کشته شدن پسرش سیف الله از اهالی قریه حیدرلو به دلیل کمک به بازگرداندن دختر؛ دومی، دلیشوه، که سید محمود او را از سردرود به قریه بالانج که مرکز محال باراندوز و محل اقامت کریم خان رییس ایل هرکی است، برده بود و با کمک شهبندر شرف الدین بیک و معاونش اسکندر افندی بازگردانده شد؛ سومی، بانشوا، از اهالی قریه انهر که توسط چند نفر از کرد‌های کراد دشت از جمله عمر و محمد از کسان گرگین خان شجاع لشکر ربوده شد، بی نتیجه بودن مذاکرات و بحث لزوم اقدام جبری، اعلام به سفارت عثمانی، که بعضی محال اطراف ارومیه را اشغال کرده تا مأمورین سرحدی عثمانی در حین تعقیب اشرار از آن‌ها حمایت نکنند؛ سر انجام فرار دختر به انهر و بعد به ارومیه و ماندن در منزل مسیونران کاتولیک فرانسه، شرح ربوده شدن و انکار ادعای مسلمان شدنش و دیدار با شیخ قادر؛ و درباره حمله اکراد دشت به قریه سنگر و کشته شدن یک زن مسیحی در صحرا به ضرب گلوله، درگیری با نیروهای حکومتی، و متفرق شدن آن ها