دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خواستگاری از اشرف [فخر الدوله]

خواستگاری از اشرف [فخر الدوله]

نامه درباره خواستگاری از اشرف [فخر الدوله]، دختر سرور السلطنه [و مظفرالدین میرزا ولیعهد] است. خواستگار برای جلب موافقت شکوه السلطنه [مادر مظفرالدین میرزا] هدایایی شامل یک رشته تسبیح مروارید و یک بازوبند الماس برای او فرستاده است. همچنین مایل به گرفتن اجازه شاه [ناصرالدین شاه] به این وصلت، و خواهان برگزاری مجلس با هزینه مناسب و رعایت حال داماد است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B22
  •