دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه نکاح نامه

سه نکاح نامه

سه نکاح نامه: نکاح نامه تحفه خانم و عبدالصمد بقال به تاریخ رجب [۱۲۹۹؟]، با مهریه ۱۹ مثقال طلا از قرار مثقالی ۱ تومان و ۵ هزار؛ نکاح نامه خاور خانم، دختر استاد بابا دلاک، و فرج الله، فرزند حسین قلی بیگ به تاریخ شعبان ۱۲۹۹ با مهریه ۱۰ تومان، با ذکر شروط طلاق و بخشش مهریه به پدر خاور خانم و گواهی شهود؛ نکاح نامه پری زاد، با اجازه برادرش، وعلی خان، به تاریخ ۱۲۹۹ ق به مهریه ۳ تومان.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۹۹ ق
 • یادداشت ها

  این سه نکاح نامه بر روی یک برگ نوشته شده و گویا رونوشت باشد.

 • مجموعه ها ساعد السلطان
 • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1277A9
 •