دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توصیه نامه درباره آصف اعظم

توصیه نامه درباره آصف اعظم

توصیه نامه [اللهیار خان؟] به [امیرنظام گروسی] درباره میرزا علی نقی خان لشکرنویس (آصف اعظم بعدی)، شرح خدمات او در کردستان و انتظام عشایر آنجا و جواب امیرنظام در تأیید آن

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ جمادی‌الثانی ۱۳۰۴ ق
  • مجموعه ها ساعد السلطان
  • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1277A8
  •