دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه دیوانی درباره اجازه ورود به دهات آصف اعظم

نامه دیوانی درباره اجازه ورود به دهات آصف اعظم

تأیید نامه [ازجانب حاکم کردستان] مبنی بر اجازه ورود سرمست بیگ به دهات میرزا علی نقی لشکرنویس (آصف اعظم بعدی) در سقز و ادعای تعلق آنها به [حاکم کردستان].

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۱۰ ق
  • مجموعه ها ساعد السلطان
  • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1277A7
  •