دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد به ساعدالممالک

محمد به ساعدالممالک

نامه محمد، [پسر حاجی قوام؟]، به ساعدالممالک، که گویا از طرف او وکالت انجام معامله زمین یا دهی را داشته و در این میان رضایت ماه طلعت خانم، همسر ساعدالسلطان، را نیز فراهم کرده و در پایان خواستار دریافت حق الزحمه خود شده است. همچنین او به مراسم خواستگاری در خاندان آصف اعظم نیز اشاره مختصری کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها ساعد السلطان
  • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1277A19
  •