دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گزارش سفر ساعد السلطان

گزارش سفر ساعد السلطان

در بیان مختصر بخشی از وقایع عزیمت ساعدالسلطان برای نوبت دوم حکومت اسفند آباد کردستان، از ذیقعده ۱۳۳۷ تا ۹ محرم ۱۳۳۸، با توجه به وقایع نظامی و استقرار قراسوران و قوای ژاندارم

نمای تفصیلی

  • تاریخ ذی‌القعده ۱۳۳۷ ق تا محرم ۱۳۳۸ ق
  • مجموعه ها ساعد السلطان
  • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1277A17
  •