دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه نکاح نامه

سه نکاح نامه

سه نکاح نامه: نکاح نامه قمر طلعت خانم (خانمَگه)، با وکالت رشید بیگ داروغه و ملا محمود، به ولایت عامه و مهریه معین، به تاریخ ۲۴ ذیحجه ۱۲۹۹؛ نکاح نامه پری جهان، دختر وردی کله (؟)، با اجازه برادرش خداکرم، با احمد، فرزند محمد، به مهریه ۳ تومان، به تاریخ ۲۲ صفر ۱۳۰۰؛ نکاح نامه شاه جهان خانم، دختر صوفی محمد کریم جوانرودی، به ولایت عامه، با محمد کریم، فرزند محمد شریف، به مهریه ۱ تومان و ۵ هزار دینار، به تاریخ جمعه ۲۸ ذیقعده ۱۳۰۱.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۹۹ ق تا ۱۳۰۱ ق
 • یادداشت ها

  این سه نکاح نامه بر روی یک برگ نوشته شده و گویا رونوشت باشد.

 • مجموعه ها ساعد السلطان
 • متعلق به مجموعه ساعد السلطان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1277A10
 •