دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو دختر با یک تار

دو دختر با یک تار

این عکس متعلق به آلبوم مجموعه فیروز فیروز به شماره فقره 1275A1 است. نوشته در حاشیه عکس: «دختربچه های دربار در دوره سلطان احمد شاه قاجار»

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها فیروز فیروز
  • متعلق به مجموعه فیروز فیروز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1275A12
  •