دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد حقوقی مربوط به تقسیم ارث، ۱۳۳۲ق-۱۳۱۸ش

اسناد حقوقی مربوط به تقسیم ارث، ۱۳۳۲ق-۱۳۱۸ش

اسناد حقوقی مربوط به تقسیم ارث شامل: صلح نامه درباره انتقال ملک فاطمه بیگم [دختر کربلایی اصغر باغبان] به کربلایی اکبر و سلب حقوق برادران وی از املاک؛ انتقال ارث پدری فاطمه بیگم [دختر کربلایی اصغر باغبان] به کربلایی اکبر، فرزند کربلایی تقی که برادرزاده همسر فاطمه بیگم است، و اعتراض برادرانش، حاجی باقر و حاجی حسن، به این مصالحه (چون به ادعای آنان پدرشان اموال خود را به آنها منتقل کرده و فاطمه بیگم سهمی نداشته است و درضمن او اموال خود را به برادرانش مصالحه کرده است. اما چون این مصالحه بعد از مصالحه میان فاطمه بیگم و کربلایی اکبر صورت گرفته است، باطل خوانده شده است و برادران فاطمه بیگم باید حقوق ارثیه وی را به کربلایی اکبر تحویل دهند)؛ شکایت نامه فاطمه بیگم، دختر کربلایی اصغر باغبان، از تصاحب ارث خود توسط برادران؛ ادعای مشهدی علی اکبر، فرزند کربلایی تقی تخمه فروش، بر مصالحه در خصوص انتقال ارث پدری فاطمه بیگم به خود؛ مصالحه اموال مشهدی علی اصغر تخمه فروش میان همسر و فرزندانش؛ صلح نامه درباره تقسیم ارث پدری میان فاطمه صغری خانم، حاجی آقا و محمود آقا فرزندان فاطمه بیگم و کربلایی علی اصغر تخمه فروش؛ صلح نامه ملک میان فاطمه بیگم و پسرش، محمود آقا، به ارزش ۴۰ تومان؛ وکالت نامه فاطمه صغری خانم یاخشی به برادر خود مشهدی آقا محمود برای فروش ملک خود؛ حکم محکومیت فاطمه بیگم خانم در مقابل پسرش مشهدی حاجی آقا در دادگاه به علت تصرف عدوانی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ شعبان ۱۳۳۲ ق تا ۱۲ رجب ۱۳۵۸ ق
  • مجموعه ها فرهاد
  • متعلق به مجموعه فرهاد
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۱ دى ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1266A5
  •