دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جنگ و چهار رساله - بخش دوم

جنگ و چهار رساله - بخش دوم

بخش دوم از مجموعه‌ای شامل بر چند رساله و نوشته متفرقه از جمله سه نکاح‌نامه به شرح زیر: نکاح نامه اول میان بلقیس بانو، دختر کوچک میرزا علیرضا، با محمد تقی خان بیگلربیگی کرمان متولی سابق مشهد مقدس، فرزند میرزا شمس الدین محمد متولی سابق مشهد مقدس، مهریه نوشته نشده است. نویسنده این نکاح نامه میرزا عبدالغفارخان است؛ در نکاح نامه دوم نام عروس و میزان مهریه نوشته نشده است. داماد میرزا محمد حسین مستوفی، فرزند حاجی عبدالله قاضی، است؛ نکاح نامه سوم میان حوا بیگم، دختر کوچک میرزا عبدالغفار، و میرزا محمدیوسف کلانتر سابق کرمان، فرزند محمد حسین قاضی کرمان، است. مهریه نوشته نشده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
  • متعلق به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مرکز است.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1262A7
  •