دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درست کردن کتیرا در کردستان

درست کردن کتیرا در کردستان

گروهی از زنان و دختران جوان و پسر جوانی که پشت آن ها ایستاده؛ نوشته روی عکس: در کردستان زن های ارامنه و کرد کتیرا درست می کنند

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م 275 - 61704-00)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1261B77
  •