دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رقص زنان کرد

رقص زنان کرد

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است؛ توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «رقص زنان کُرد با پوشاک محلی در یک مراسم عروسی»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «رقص محلی»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 1261B117
 •