دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گروهی مطرب با سازهایشان

گروهی مطرب با سازهایشان

نوشته زیر عکس: «اعراب پشتکوه لرستان»

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است؛ توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «یک گروه از مطربانِ اعرابِ پشت کوه لرستان در دوره قاجاریه»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 1261B112
 •