دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج السلطنه و کودک

تاج السلطنه و کودک

نوشته روی عکس: «خانم تاج السلطنه دختر مظفرالدین شاه»؛ تاج السلطنه در واقع دختر مریم توران السلطنه و ناصرالدین شاه بود.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  پشت عکس: مهر: واحد عکاسی-شماره نگاتیو؛ ۱۵۴۵۸

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (15458)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 1261B109
 •