دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زن کرمانشاهی

زن کرمانشاهی

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «نوع پوشاک و طرز آرایش زنان کرمانشاهی در دوره قاجاریه»؛ توصیف کارت وزارت فرهنگ و هنر: «پوشاک و آرایش زن در کرمانشاه در دوره قاجاریه»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (م-۲۷۵-۱۳۱۲۷۲)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۲۳ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A98
 •